Město Nechanice
Naposledy aktualizováno: 25.2.2010

Informace o službách čtenářům a návštěvníkům knihovny:

         

          Služby knihovny základní

 • Půjčování knih a časopisů
 • Vyhledávání informací z knih a dokumentů z fondu knihovny
 • Přístup na internet
 • Přístup k materiálům města
 •          

   

  Služby knihovny kulturní a vzdělávací

 • spolupráce na vzdělávacích projektech školy (vyhledávání podkladů a dokumentů, návštěvy knihovny) 
 • výtvarné a literární soutěže, práce s dětmi v oblasti literatury (testy, malování aj.)
 • pořádání výstav (tematické, vzdělávací, informační, práce dětí ze školy a družiny ZŠ, putovní aj.)
 • spolupráce s jinými organizacemi (maminky, senioři aj.)
 •  

   

      Nabízíme

  - informačně vzdělávací služby pro žáky ZŠ (seznámení s knihovnou, práce v knihovně, cesta knihy ke čtenáři, katalogy aj.)

  - po domluvě s vyučujícím může vyučovácí hodina proběhnout v prostorách kulturního domu nebo přímo v knihovně, s praktickou ukázkou informačních a vzdělávacích služeb

  - knihovna se může stát partnerem v různých vzdělávacích projektech školy (literatura, čtenářství, historie, příroda aj.)

   

   

Ceník poplatků:

 Registrační poplatek na rok:

 • Dospělí 50,-Kč
 • Děti a studenti 25,-Kč
 • Důchodci 30,-Kč

Poplatky z prodlení:

 • 1. upomínka 10,-Kč
 • 2. upomínka 20,-Kč
 • 3. upomínka 30,-Kč

Předsoudní upomínka (doporučený dopis):

 • Pokuta    50,-Kč + poštovné

Ztráta knihy:

 • cena knihy + 50,-Kč pokuta

Přístup na internet zdarma


 

Knihovní řád

Městské knihovny v Nechanicích

-------------------------------------------

                                                                                                                                         

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Nechanicích, schválenou zastupitelstvem města dne 26.9.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb (knihovní zákon), se vydává tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby 

b) meziknihovní služby 

c) informační služby 

         ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny 

         cb) informace z oblasti veřejné správy

         cc) informace bibliografického a kartografického charakteru

         cd) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům - Internet

2. Služby uvedené v odstavci 1 poskytuje knihovna bezplatně. Je však oprávněna požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů na registraci uživatelů, na připojení na Internet a na úhradu poštovních nákladů, spojených s meziknihovní výpůjční službou.

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby - tisk z Internetu, kopie dokumentů. Poskytuje je v souladu s požadavkem § 4 odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

4. Veškeré finanční částky (poplatky a pod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem placených služeb a poplatků v Městské knihovně v Nechanicích, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobníc dokladů uživatele.

2. Knihovna požaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození (rodné číslo).

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace knihovníka, udělené Úřadem pro ochranu osobních údajů v Praze.

5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou č. 2 tohoto KŘ.

6. Registrovanému uživateli vystaví knihovna čtenářský průkaz.

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a na ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky a návrhy je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení knihovny.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na nové diskety, které jsou k dispozici v knihovně, informace získané z bází dat zpřístupněných na Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (dle zákona č. 121/2000 Sb).

III. Výpůjční řád

Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

     a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

     b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu kniovny

     c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s běžnými právními předpisy (např. porušení autorských práv atd.)

     d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

2. Mimo knihovnu lze půjčovat dokumenty pouze po předložení čtenářského průkazu.

Čl. 8 Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ohlásit všechny závady.

2. U dokumentů knihovní výpůjčky potvrdí svým podpisem výpůjčku.

3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Čl. 9 Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování je 1 měsíc. Výpůjčka může být třikrát prodloužena,  v odůvodněných případech a po domluvě s knihovníkem i na dobu delší.

2. Knihovna je oprávněna stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10 Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit náklady na opravu dokumentu nebo nahradit škodu při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text dokumentu podtrháváním, zvýrazňováním a pod.

Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatek z prodlení.

4. Jestliže uživatel, ani po třetím upomenutí, dokument nevrátí, bude jeho vrácení vymáháno právní cestou.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12 Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit originál kopií.

2. Pokud byla tato služba poskytnuta, je uživatel povinen s kopií nakládat v souladu s autorským zákonem.

IV. Postihy nedodržení ustanovení KŘ

Čl. 13 Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna (uvedení do původního stavu, náhrada stejným nebo jiným dokumentem, finanční náhrada).

3. Do vyřešení způsobu náhrady ztráty má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování služeb.

Čl. 14 Poplatky za přestupky proti KŘ jsou uvedeny v Ceníku služeb a poplatků

 Čl. 15 Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti podle občanského zákoníku § 442 odst. 2.

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy č. 1, 2.

3. Tento KŘ platí na dobu neurčitou.

   V Nechanicích 8.10.2002