Město Nechanice
Naposledy aktualizováno: 25.2.2010

Historie knihovny

Historie naší knihovny je poměrně stará, mnoho dokumentů se však nedochovalo. První knihovna v Nechanicích vznikla už v roce 1848, jak dokládá v knize „Nechanice nad Bystřicí“ její autor Dr. Josef Pešek. Podnět k jejímu založení dal vychovatel harrachovských dětí na zámku Hrádek u Nechanic. Její vznik podpořila hraběcí rodina finančně i darováním knih. Tato první knihovna však zanikla poměrně brzy po svém založení. Obec ale bez knihovny dlouho nezůstala – již v roce 1871 byla založena školní knihovna a současně již existovaly knihovny spolků.Další kapitolou historie je knihovna veřejná, o jejíž založení se přičinil JUDr. Josef Štolba, který působil v Nechanicích v 80 tých letech devatenáctého století jako notář. Dr. Štolba byl velkým milovníkem literatury a autorem mnoha divadelních her. Do Nechanic sezval mimo jiné i „Druhý sjezd spisovatelů na východě Čech žijících“, kterému předsedal Alois Jirásek.  V roce 1894, již po odchodu Dr. Štolby z Nechanic, byla veřejná knihovna z rozhodnutí rady města pojmenována Štolbovou.V roce 1919 se vznikem nového knihovního zákona se název Štolbova knihovna vytratil a knihovna se stala Veřejnou knihovnou města Nechanice. Sídlila v měšťanské škole, později v malém sále Radnice na Husově náměstí. 

 

  

 

Sídlo knihovny do roku 1951 

V roce 1951 byla knihovna přemístěna do zrekonstruovaného a přistavěného objektu hostince Na Hůrce, nyní již nazývaného Kulturním domem v Nechanicích. Zde knihovnu najdete dodnes.

Současnost knihovny

1998 - nová tvář knihovny

Zcela novou tvář získaly prostory knihovny v roce 1998. V místnostech, ve kterých se knihovna nachází, nejsou možné stavebně-dispoziční úpravy. Proto veškeré změny dispozice bylo nutné provést účelným přemístěním vybavení knihovny a doplněním chybějícího mobiliáře podle návrhu knihovnice. Při financování úprav a vybavení pomohlo zřizovateli – Městu Nechanice – postupné získání sedmi grantů ministerstva kultury.  Knihovna tak změnila nejen svůj vzhled, ale relativně získala i prostor pro další vybavení, nutné pro zajištění dalších služeb, které ukládá knihovnám nový knihovní zákon: kromě tradiční výpůjční služby (dnes již samozřejmě pomocí speciálního počítačového programu CLAVIUS), se jedná o informační služby, meziknihovní služby a další kulturní a vzdělávací činnosti nejen pro registrované čtenáře, ale i pro širokou veřejnost. Knihovna tak například pořádá tematické akce pro žáky ZŠ v Nechanicích, výstavky z prací žáků k těmto akcím, účastní se kulturního a společenského dění ve městě. Velmi oblíbené je Pasování prvňáčků na čtenáře.     

         

Pasování prvňáčků na čtenáře v roce 2008.

Pirátská truhla ukrývala sladké překvapení…

Pro splnění jednoho z bodů informační služby, umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, je knihovna vybavena dvěma počítači s přístupem na internet pro veřejnost.Knihovna se ve své činnosti zaměřuje i na akce celostátní, jako je Týden knihoven a Noc s Andersenem. Zhruba 430 registrovaných čtenářů má k dispozici takřka 15 000 svazků knih v Nechanicích a v pobočkách v Suché a Tůni. Zdejší knihovna je pověřena tzv. regionální činností, což znamená, že se stará o několik místních knihoven, které nemají profesionálního knihovníka. Konkrétně to jsou místní knihovny v Boharyni, Kunčicích, Lodíně, Petrovicích, Popovicích, Radíkovicích, Stračově, Těchlovicích a Třesovicích. V těchto místních knihovnách je dalších několik tisíc svazků. 

   

2008 - Štolbova městská knihovna Nechanice 

Dalším významným rokem byl pro knihovnu v Nechanicích rok 2008. V rámci oslav „780 let od první písemné zmínky o Nechanicích“ se podařilo vrátit knihovně původní název. Po dvouletém úsilí a pátrání, díky ochotě a spolupráci pracovníků Náprstkova muzea v Praze, Muzea Východních Čech v Hradci Králové, pobočce Okresního archivu v Třesovicích, DILLIA a dalších, se podařilo vypátrat potomky JUDr. Josefa Štolby, získat od nich příslušné souhlasy a od 11. 10. 2008 tedy máme opět Štolbovu, dnes již městskou, knihovnu Nechanice. Odhalení desky s tímto názvem se zúčastnila pravnučka Dr. Josefa Štolby paní PhDr. Jana Šámalová. Další dva potomci Kateřina Cajvajsová a JUDr. Ladislav Sieber, který jako jediný žijící potomek osobně pamatuje svého pradědečka JUDr. Štolbu, se bohužel této významné akce zúčastnit nemohli. 

 

  

    

 Knihovnice Hana Kramářová (vlevo) s PhDr. Janou Šámalovou